PL EN

ADMINISTRATOR BAZ DANYCH

Opis:

W obecnych czasach obserwujemy ogromne zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży IT, zajmujących się systemami bazodanowymi. Systemy bazodanowe stanowią bardzo istotny składnik wielu systemów komputerowych, służą do przechowywania, zarządzania, przetwarzania i analizowania danych.

ADMINISTRATOR BAZ DANYCH – ZADANIA

Administrator baz danych to osoba, która jest odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie systemu bazodanowego w przedsiębiorstwie

Do jej zadań należeć będzie m.in.:
 • Administrowanie bazami danych
 • Monitorowanie wydajności i pojemności baz danych
 • Instalacja nowych wersji systemów
 • Tworzenie i optymalizowanie zapytań bazodanowych
ADMINISTRATOR BAZ DANYCH – POŻĄDANE CECHY

Zakres złożoności współczesnych systemów bazodanowych, rozwój narzędzi deweloperskich związanych z technologiami bazodanowymi oraz nieustanny rozwój technologiczny sprawiają, że programistom systemów bazodanowych stawiane są coraz to nowsze wymagania, takie jak:

 • Bardzo dobra znajomość języka SQL oraz PL/SQL
 • Znajomość modelu relacyjnych baz danych
 • Znajomość i umiejętność obsługi głównych serwerów baz danych (MS SQL Server, Oracle, DB2, mysql, postgresql)
 • Znajomość zagadnień związanych z hurtowniami danych

Również umiejętności interpersonalne stanowią ważny elementy kompetencji administratora baz danych. Będzie on współpracował z osobami spoza branży IT, które nie posiadają wyspecjalizowanej wiedzy technicznej, a będą potrzebowały uzyskać pewne zestawy danych z systemu informatycznego. W związku z tym ogromne znaczenie ma komunikatywność, przez co dla administratorów baz danych rekomendowane są warsztaty komunikacji i umiejętności społecznych, pozwalające znacznie usprawnić komunikację w codziennej pracy.

ADMINISTRATOR BAZ DANYCH – CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Zawód zgodny z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 2521)

AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Opis:

Umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych towarzyszą nam w życiu zawodowym oraz prywatnym. Wiedza z tego zakresu pozwoli na profesjonalne zaprezentowanie siebie, swoich planów, pomysłów oraz wyników pracy. Dzięki odpowiednio wyselekcjonowanym ćwiczeniom praktycznym szkolenie pomoże uczestnikowi wzmocnić wiarę w siebie i zdefiniować własne możliwości. Umiejętne eksponowanie mocnych stron własnej osobowości jest fundamentem korzystnej prezentacji swojej osoby, jako partnera dla innych ludzi, zarówno w środowisku pracy jak i na gruncie prywatnym. Nasz wygląd zewnętrzny, sylwetka oraz uroda są niewątpliwym atutem w tym procesie, ale nie są jedynym wyznacznikiem sukcesu. Nie mniej istotną rolę odgrywają: pozytywne nastawienie do ludzi, otwartość, zdolność adaptacji, zdolność radzenia sobie ze stresem, samomotywacja, empatia oraz życzliwość, czyli ogólnie pojęta inteligencja emocjonalna.
Na co dzień każdy z nas staje się uczestnikiem procesu komunikacji, w trakcie którego zostaje poddany ocenie niezależnie od swojej woli. W takiej sytuacji kluczową rolę odgrywają sposoby na przekonanie rozmówcy o naszych prawdziwych możliwościach. Znajomość czynników, na podstawie których dokonywana jest ocena pomoże wywołać pozytywne wrażenie na naszych słuchaczach.
Wrodzony talent do komunikacji ze światem zewnętrznym nie jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu w prezentowanym zakresie. Przy niewielkim nakładzie czasu i konsekwencji można nabyć wiedzę z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz związane z nią umiejętności. Kilka ćwiczeń praktycznych proponowanych w szkoleniu pozwoli skutecznie wykorzystać zdobyte kwalifikacje w życiu codziennym. Wiedza z obszaru wystąpień publicznych umożliwi stworzenie dobrej prezentacji. Pomoże w skupieniu uwagi odbiorców i nauczy reakcji na ich, czasem trudne zachowania. Z niemal każdym wystąpieniem przed szerszym audytorium związane jest zjawisko tremy. I choć ciężko świadomie zapanować nad fizjologicznymi efektami tego procesu, rozpoznanie syndromów i znajomość kilku przydatnych sposobów może zasadniczo ograniczyć negatywne reakcje naszego organizmu.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie:
 • umiejętność wykorzystania składników i strategii pozytywnej autoprezentacji
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • umiejętność pozyskania pozytywnego wrażenia
 • umiejętność dostosowania ubioru do sytuacji biznesowej
 • umiejętność wykorzystania zasad etykiety
 • umiejętność przygotowania struktury wystąpienia publicznego
 • umiejętność sterowania wrażeniem
 • umiejętność utrzymania zainteresowania w trakcie przekazu
 • umiejętność przemawiania przed publicznością
 • umiejętność zdefiniowania własnego stylu prezentacji
 • umiejętność wystąpień w mediach
 • umiejętność kontrolowania tremy w trakcie wystąpień publicznych

GRAFIK KOMPUTEROWY

Opis:

Grafika komputerowa ukierunkowana jest na opanowanie wiedzy, która predysponuje do sprawnego i efektywnego wykorzystywania tajników modyfikacji i twórczej działalności w obrębie grafiki wektorowej i rastrowej. W kwestii merytorycznej uwzględniono wszelkie aspekty multimedialne, a więc wiedzę z zakresu animacji i modyfikacji obrazu oraz dźwięku, a także przygotowanie materiału do publikacji, komponowanie znaków identyfikacji wizualnej oraz komponentów reklamowych z wykorzystaniem gotowych obiektów, modyfikację i retusz zdjęć, uwypuklanie elementów składowych oraz stosowanie filtrów, różnorodne techniki multimedialne w zakresie obróbki grafiki, dźwięku, montażu, tworzenia animacji, korekcji oraz separacji materiałów multimedialnych.

Efektem ukończonego szkolenia są umiejętności pracownika, który skutecznie:
 • Operuje na programach związanych z grafiką rastrową i wektorową
 • Opanował pojęcia i techniki pracy, związane z grafiką wektorową i rastrową
 • Stosuje wszelkie działania do modyfikacji obrazów i obiektów grafiki rastrowej i wektorowej
 • Przygotowuje materiały według oczekiwań i wytycznych zamawiającego
 • Dostosowuje się do środowiska, systemu pracy oraz ewentualnych niestandardowych sytuacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Opis:

Kompetencje społeczne można określić, jako kluczowe kompetencje osobiste (tzw miękkie). Jest to zbiór kompetencji osobistych, które decydują o umiejętności skutecznego zastosowania pozostałych posiadanych kompetencji, w tym kompetencji zawodowych. Można powiedzieć, że we współczesnych czasach kompetencje społeczne decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności. W przeszłości kompetencje społeczne były kwestią związaną z wychowaniem i pochodzeniem z określonego środowiska. Aktualnie kompetencje te wydają się być jednymi z bardziej kluczowych, zarówno w zakresie rozwoju kariery zawodowej, budowania relacji biznesowych jak również towarzyskich. Podczas analizy artykułów z branży HR, w każdym znajdziemy potwierdzenie istotności posiadania przez potencjalnego kandydata na pracownika właśnie kompetencji społecznych. Profesjonalni rekruterzy w trakcie prowadzonych rekrutacji poza sprawdzeniem wiedzy i doświadczenia zawodowego kandydata szczególnie zwracają uwagę i sprawdzają posiadane przez daną osobę kompetencje społeczne. Co więcej, niektóre branżowe wydawnictwa, w tym również rekruterzy i pracodawcy, twierdzą iż kompetencje społeczne są ważniejsze od tzw. „twardych kwalifikacji”, związanych merytorycznie z danym obszarem. Niezwykle istotne jest więc ich zdobywanie i dalsze rozwijanie. W ramach tego szkolenia doskonalimy umiejętności w zakresie: komunikacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności, autoprezentacji, zarządzania czasem, przywództwa, inteligencji emocjonalnej oraz samoświadomości.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności:
 • rozumienia samego siebie (emocje, cele, silne i słabe strony),
 • rozumienia innych (empatia),
 • komunikowania celów i potrzeb,
 • realizacji celów przy jednoczesnym budowaniu i zachowaniu dobrych stosunków z osobami w naszym otoczeniu,
 • efektywnego pełnienia różnych ról społecznych i zawodowych, współpracy, współdziałania i odpowiedzialności w grupie i otoczeniu,
 • budowania więzi emocjonalnych z innymi ludźmi,
 • osiągnięcia celów społecznych i jednostkowych z równoczesnym zachowaniem dobrych stosunków z partnerami interakcji,
 • mówienia i bycia rozumianym,
 • określania praw własnych i praw innych oraz stawiania granic,
 • bycia Panem swojego czasu,
 • zarządzania własną energią na wszystkich poziomach,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • budowania własnego wizerunku,
 • prowadzenia wystąpień publicznych,
 • identyfikacji i rozwijania cech lidera,
 • pracy zespołowej i zasad wpływania na innych.

LEAN OFFICE – ODCHUDZANIE W BIURZE I USŁUGACH

Opis:

Celem szkolenia Lean Office – odchudzanie w biurze i usługach jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie eliminacji marnotrawstwa w pracy biurowej (w usługach i administracji). Uczestnicy zapoznają się z narzędziami, dzięki którym można „zobaczyć” proces w jego obecnym stanie i radykalnie usprawnić jego przepływ poprzez eliminację czynności niedodających wartości z punktu widzenia klienta procesu.

Szkolenie kierowane jest do instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli przedsiębiorstw, a także do klientów indywidualnych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę w optymalnym wykorzystaniu zasobów biurowych, administracyjnych, usługowych.

Kurs umożliwia na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competence – Lean Office – odchudzanie w biurze i usługach. Kurs ma charakter praktyczny i przewiduje również opracowanie planów wdrażania Lean Office we własnej organizacji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada następujące efekty uczenia się:
 • Charakteryzuje podstawowe zasady oraz narzędzia systemu Lean i Kaizen
 • Rozpoznaje i definiuje MUDA w organizacji
 • Opisuje zasady tworzenia zespołu podczas wdrażania Kaizen i Lean Office
 • Rozwiązuje problemy w oparciu o techniki Lean i Kaizen
 • Potrafi mapować strumień wartości
 • Wyszukuje i wdraża narzędzia zapobiegające błędom w administracji
 • Potrafi wdrożyć 5S w organizacji
 • Opisuje zasady tworzenia standaryzacji w miejscu pracy
 • Praktycznie wykorzystuje kanbany w miejscu pracy

MENEDŻER

Opis:

Słowo ‘menedżer’ obejmuje swym znaczeniem wiele zagadnień związanych z procesem zarządzania. Na bycie dobrym menedżerem składa się wiele czynników i wiedza z różnych obszarów. Podstawą jest umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej, która stanowi podwaliny kolejnych dyscyplin niezbędnych w zarządzaniu, jak wystąpień publicznych, negocjacji, czy psychologicznych aspektów pracy z ludźmi. Istotą kursu jest praktyczne podejście do tematyki menedżerskiej.

Zakłada się, że po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru zarządzania.

Menedżer powinien:
 • potrafić skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • rozumieć sztukę autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • posiąść umiejętność skutecznego słuchania,
 • opisywać cztery temperamenty,
 • opisywać psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi,
 • wyznaczać cele zgodnie z metodą SMART,
 • potrafić planować i organizować pracę zespołu,
 • potrafić zarządzać zespołem i rozwiązywać konflikty.

Kurs skierowany jest do managerów lub osób chcących awansować, pracowników dążących do samorozwoju i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania i kierowania ludźmi.

MULTIMEDIA W REKLAMIE

Opis:

W dobie rozwoju i ciągłego procesu eskalacji popytu na umiejętności oraz w wyniku potrzeb codziennych i tych wynikających z trendów rynkowych, posiadanie kwalifikacji z zakresu tworzenia grafiki wektorowej oraz rastrowej i jej profesjonalne zastosowanie staje się coraz powszechniejsze.

Tworzenie materiału do publikacji, komponowanie znaków identyfikacji wizualnej oraz materiałów reklamowych jest częstą praktyką wykorzystywaną w firmach dbających o wizerunek i reklamę. Dodatkowo modyfikacja i retusz zdjęć, uwypuklanie danych elementów składowych oraz stosowanie filtrów graficznych jest już obecnie niemal powszechną praktyką wdrożoną przez rzeszę poszczególnych osób.

Różnorodne techniki multimedialne (grafika, dźwięk, film, animacja), zarówno w pracy, jak i w zastosowaniach domowych (hobby) w zakresie obróbki grafiki, dźwięku, montażu, tworzenia animacji, korekcji oraz separacji materiałów multimedialnych, są aktualnie często spotykanym elementem życia, bez którego czasem po prostu trudno funkcjonować.

Posiadanie umiejętności w zakresie grafiki komputerowej oraz multimediów to atut, który pozwoli danej osobie opanować zakres tematyczny:
 • Teoria grafiki komputerowej
 • Przeznaczenie i techniki pracy z grafiką rastrową
 • Przeznaczenie i techniki pracy z grafiką wektorową
 • Stosowanie narzędzi programów do obróbki grafiki rastrowej
 • Stosowanie narzędzi programów do obróbki grafiki wektorowej
 • Multimedialne aspekty życia codziennego
 • Stosowanie elementów multimedialnych i ich modyfikacja
 • Narzędzia oraz sprzęt multimedialny stosowany w życiu codziennym

Wszystkie te umiejętności połączone ze sobą tworzą symetryczny, ujednolicony standard, który staje się niezbędną, zwartą umiejętnością, wchodzącą w skład kwalifikacji w ramach wielu zawodów wykonywanych w zgodzie z aktualnymi trendami i potrzebami na rynku światowym.

NEGOCJACJE Z ELEMENTAMI NLP

Opis:

Negocjacje są nieodłącznym, kluczowym elementem pracy w wielu zawodach. Przedstawiciel handlowy, manager, sprzedawca posiadający rozwinięte umiejętności negocjacyjne, będą działali znacznie skuteczniej. Osoby, które na co dzień zajmują się przekonywaniem innych do swoich racji czy idei powinny posiadać rozległą i ugruntowaną wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, z zakresu negocjacji. Wzbogacenie tej wiedzy o elementy programowania neurolingwistycznego (NLP) sprawi, że proces przekonywania stanie się jeszcze skuteczniejszy, gwarantując zadowolenie obu stron uczestniczących w negocjacjach i sukces zawodowy pracownika.

Prezentowana certyfikacja przeznaczona jest dla osób, które chcą rozbudować swój warsztat negocjacyjny, poprawić efektywność prowadzonych negocjacji oraz poznać nowe techniki i gry negocjacyjne.

W trakcie szkolenia uczestnicy przećwiczą w formie warsztatowej umiejętności niezbędne dla maksymalizowania korzyści w sytuacji negocjacyjnej: prawidłowego konstruowania celu, określania BATNY (ang. Best alternative to a negotiated agreement) oraz umiejętności zmiany perspektywy negocjacyjnej. Zadbamy też o Twój negocjacyjny arsenał: w części poświęconej przekonywaniu i językowi perswazji zajmiemy się wykorzystaniem w negocjacjach wiedzy oraz technik z zakresu neurolingwistycznego programowania.

PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ

Opis:

Pracownik obsługi biurowej to osoba, która odpowiada za zarządzanie i koordynowanie codziennej pracy biura. Do głównych obowiązków osoby tej należy, m.in.: obsługa petentów, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, archiwizacja dokumentów, pisanie pism biurowych oraz analiza kierowanych do firmy zapytań ofertowych, przeszukiwania i analizy biuletynu zamówień publicznych, przygotowania ofert o specyfice zamówień publicznych, monitorowanie rozstrzygniętych przetargów.

PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ – ZAPOTRZEBOWANIE

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych poszukujących fachowców na stanowiskach dotyczących obsługi administracyjnej firmy. Mogą z powodzeniem prowadzić samodzielnie działalność: świadczenia usług w zakresie organizacji narad, szkoleń, zebrań, obsługę sprzętu biurowego, reklamę i promocję sprzętu biurowego itp.

PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ – MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Miejscem pracy jest zazwyczaj biuro. Wykonywanie pracy wiąże się z częstymi kontaktami z ludźmi. Na stanowisku tym bardzo często obowiązuje ośmiogodzinny system pracy. Pracownik ma możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ – POŻĄDANE CECHY

Pożądane cechy:
 • Dobry stan zdrowia
 • Dobra sprawność ruchowa i wytrzymałość fizyczna (praca w ciągłym ruchu i dyspozycji)
 • Dobry wzrok słuch, spostrzegawczość, dobra pamięć
 • Zrównoważenie emocjonalne
 • Komunikatywność(umiejętność dostosowania się do różnych sytuacji związanych z obsługą firmy, kontrahentów)
 • Akceptowanie usługowego charakteru pracy
 • Zdolność logicznego myślenia
 • Zdyscyplinowanie
 • Kultura osobista, takt i uprzejmość
 • Uczciwość, sumienność, poczucie obowiązku i odpowiedzialności
 • Zmysł organizacyjny i odwaga podejmowaniu decyzji (umiejętność pracy indywidualnej i w zespole)
 • Poczucie estetyki (troska o własny wizerunek w miejscu pracy i miejsca pracy)
 • Nowatorska postawa wobec wykonywanych zadań
 • Aktywna chęć podnoszenia kwalifikacji i uzupełniania wiedzy
Przeciwwskazania zdrowotne:
 • Choroby układu kostnego, wady postawy
 • Schorzenia neurologiczne, niektóre choroby psychiczne
PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ – CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji pracy dyrektora, prowadzenia dokumentacji biurowej. Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu organizacji pracy biurowej, przepływu informacji w zarządzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, organizacji i zarządzania, kulturę zawodu, zagadnienia prawne, obsługę komputera i urządzeń biurowych. W programie przewidziano również szkolenie z zakresu języka obcego, zarówno ogólnego jak i branżowego.

Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Zawód zgodny z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 4110)

PROGRAMOWANIE SERWISÓW WWW

Opis:

Kwalifikacja VCC Programowanie serwisów www kierowana jest do przyszłych deweloperów oraz osób zainteresowanych tworzeniem stron internetowych. Szczególny nacisk jest położony na praktyczne przekazanie wiedzy poprzez ćwiczenia i zadania. Grupę docelową stanowią osoby zainteresowane efektywnym zgłębieniem wiedzy we wspomnianej tematyce. Kurs jest tak zaplanowany, aby nawet osoba bez doświadczenia szybko i bezproblemowo została wdrożona i zapoznana z podstawowymi pojęciami teoretycznymi związanymi z tematyką kursu. Dzięki takiemu podejściu uczestnik po ukończeniu szkolenia i aktywnym uczestnictwie będzie stosował zdobyte umiejętności praktyczne we własnych projektach. Cały kurs bazuje na darmowym oprogramowaniu, dzięki czemu zminimalizowane są koszty związane z nauką i tworzeniem własnego warsztatu pracy. Ponadto zdobyte w ten sposób umiejętności stanowią doskonałą bazę do rozpoczęcia stosowania komercyjnych programów w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba. Duży nacisk jest kładziony na podstawy tworzenia grafiki WWW, gdyż z punktu widzenia przeciętnego użytkownika, jest to pierwsza zauważalna cecha każdej strony. Następnie uczestnik kursu zostanie zapoznany z językiem HTML, w którym tworzone są strony internetowe. Liczne przykłady i ćwiczenia w praktyczny sposób obrazują stosowanie poszczególnych elementów języka. Kolejnym etapem edukacji są kaskadowe arkusze stylów (CSS), które stanowią swoiste uzupełnienie języka HTML i nieodłączny element kreowania i edytowania wyglądu współczesnych stron internetowych. Ważnym elementem współczesnego Internetu są bazy danych. W związku z tym podręcznik zawiera kurs języka PHP, dzięki czemu wyjaśniona zostanie przy okazji kwestia komunikacji z bazą danych MySQL. Ostatnim programistycznym elementem kursu będzie poznanie składni i zastosowania języka skryptowego JavaScript. Dzięki temu tworzone strony będą cechowały się większą interaktywnością, poprzez reakcję na zdarzenia, sprawdzanie poprawności formularzy lub budowanie elementów nawigacyjnych. Ostatnim etapem kursu jest tematyka pozycjonowania oraz optymalizacji stron tak, aby wyszukiwarki umieszczały znalezioną stronę na jak najwyższym miejscu w wynikach wyszukiwania.

PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH

Opis:

Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych, legitymujący się certyfikatem VCC, posiada gruntowną, aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy oraz stosunków z niego wynikających, jak również stosunków pokrewnych, dotyczących:

 • stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego przyjmowania pracownika do pracy,
 • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Ponadto, taka osoba prowadzi działalność w zakresie określania czasu pracy, wydawania świadectwa pracy, urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia ze stosunku pracy, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, świadczeń chorobowych dla pracowników. Posiada znajomość wybranych programów do obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej, jak również ogólnych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej, oraz organizacji pracy małych zespołów. Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych kieruje się etyką, poszanowaniem praw pracodawcy i pracownika, przestrzega również zasad BHP, zasad ergonomii, stosuje przepisy prawne. Posiada zdolność organizacji samodzielnego procesu pracy, jak i pracy w zespole.

Certyfikat VCC uprawnia do pracy w dziale: kadr, spraw personalnych, zarządzania zasobami ludzkimi poszczególnych przedsiębiorstw.

Moduł oparty jest na PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE z dnia 7 lutego 2012 r. Zawód: technik ekonomista (331403), kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych).

PROWADZENIE SPRAW RACHUNKOWO-FINANSOWYCH

Opis:

Moduł prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe. Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu rachunkowości i finansów powinien posiadać wiedzę i umiejętności ściśle powiązane z odzwierciedleniem sytuacji, zjawisk oraz procesów finansowych w podmiotach gospodarczych o różnorakiej formie własności, jak i w instytucjach finansowych w celu podejmowania decyzji gospodarczych. Do zadań pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw rachunkowo-finansowych należy przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych danego podmiotu, czyli księgowanie operacji finansowych w urządzeniach księgowych. Dodatkowymi zadaniami jakie wykonuje osoba będąca na tym stanowisku należy kontrola dokumentów finansowych pod względem rachunkowym, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów zgodnie z zasadami przyjętymi przez dany podmiot, sporządzanie sprawozdań rachunkowych w tym wyniku finansowego. Taka osoba sporządza także deklarację oraz przechowuje dokumenty rachunkowe podmiotu.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu prowadzenia spraw rachunkowo-finansowych posiada wiedzę na temat:
 • operacji matematycznych oraz statystycznych;
 • aktów prawnych dotyczących rachunkowości;
 • zakresu i funkcji rachunkowości;
 • funkcjonowania kont księgowych, bilansowych, wynikowych;
 • tworzenia zestawień obrotów i sald;
 • organizacji rachunkowości;
 • aktywów trwałych;
 • kapitału własnego;
 • kosztów w układzie rodzajowym;
 • przychodów i kosztów finansowych oraz operacyjnych;
 • sporządzania wyniku finansowego;
 • podatków.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – PODSTAWY EKONOMII DLA NIEEKONOMISTÓW

Opis:

Szkolenie z zakresu „Przedsiębiorczość – podstawy ekonomii dla nieekonomistów” jest adresowane do studentów studiów nieekonomicznych oraz osób dorosłych, które chcą poznać podstawy nauk ekonomicznych.

Kwalifikacja obejmuje następujący zakres:
 • Podstawowego słownictwa w zakresu nauk ekonomicznych,
 • Decyzji zakupowych konsumenta,
 • Decyzji produkcyjnych przedsiębiorcy, w tym problematyki opłacalności produkcji,
 • Równowagi rynkowej i innych zagadnień mikroekonomicznych,
 • Rachunków narodowych i podstawowych założeń polityk makroekonomicznych,
 • Podstawowych zagadnień z obszaru finansów publicznych,
 • Cyklu koniunkturalnego i innych zagadnień makroekonomicznych,
 • Organizacji polskiego systemu bankowego,
 • Historii polskiej bankowości,
 • Produktów bankowych przeznaczonych dla klienta indywidualnego,
 • Znajomości rynków pieniężnych,
 • Znajomości rynków papierów dłużnych,
 • Znajomości rynków papierów właścicielskich,
 • Znajomości instrumentów pochodnych,
 • Podstaw analizy finansowej,
 • Analizy powiązań pomiędzy obszarami gospodarki, ich wzajemnego oddziaływania oraz kanałów tych oddziaływań.
Uczestnik po ukończeniu szkolenia jest przygotowany do:
 • Krytycznej analizy informacji gospodarczych,
 • Samodzielnej i krytycznej oceny decyzji polityków i ich wpływu na stan gospodarki,
 • Oceny potencjału rynkowego przedsięwzięcia, w tym również aspektów takich jak minimalny poziom sprzedaży, czynniki determinujące podaż i popyt itd.,
 • Porównań oferty bankowej w zakresie warunków oferowanych przez poszczególne banki,
 • Rozpoczęcia oraz realizacji procesu inwestycyjnego na rynkach kapitałowo-pieniężnych.

SEKRETARKA

Opis:

Sekretarka to osoba, która spełnia bardzo ważną rolę w kompleksowym systemie zarządzania firmą. Głównym zadaniem sekretarki jest odciążenie prezesa czy dyrektora od zadań administracyjno-biurowych. Sekretarka w pierwszej kolejności gromadzi, przetwarza oraz przechowuje informacje i dokumenty jakie napływają do jednostki. Praca sekretarki wymaga wszechstronnej wiedzy, wyczucia smaku oraz wykazania własnej inicjatywy w wielu różnorodnych sytuacjach.

Do głównych zadań sprawowanych przez sekretarkę należy:
 • przyjmowanie interesantów,
 • gromadzenie i przechowywanie informacji,
 • odbieranie i łączenie telefonów,
 • obsługa poczty elektronicznej
 • prowadzenie korespondencji firmowej (przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty),
 • segregowanie i przekazywanie korespondencji do poszczególnych komórek w firmie,
 • redagowanie pism, protokołów,
 • prowadzenie rejestru uchwał i zarządzeń zarządu jednostki,
 • gromadzenie i przygotowywanie materiałów dla szefa,
 • organizacja wyjazdów służbowych szefa,
 • prowadzenie terminarza spotkań, kontrola terminów,
 • odszukiwanie aktów prawnych i ich przechowywanie,
 • przygotowywanie i obsługa konferencji, zebrań i spotkań,
 • przygotowywanie poczęstunków, w tym drobnych przekąsek,
 • zaopatrywanie firmy w materiały potrzebne do funkcjonowania biura (tj. artykuły papiernicze, drobny sprzęt biurowy, prenumerata prasy, zaopatrzenie socjalne),
 • dbałość o ład i porządek w sekretariacie oraz gabinecie prezesa.

Sekretarka jest pracownikiem, który pomaga swojemu przełożonemu w sprawach administracyjnych, w korespondencji, w sporządzaniu notatek, umawianiu spotkań, opiece nad gośćmi, pośredniczy w kontaktach między szefem i personelem oraz między szefem i interesantami, a także zajmuje się innymi czynnościami pomocniczymi. Sekretarka zajmuje reprezentacyjne stanowisko w firmie, tworzy wizerunek firmy. Im szerszy jest zakres obowiązków szefa, tym wyższe kwalifikacje powinna mieć sekretarka. Od organizacji sekretariatu zależą warunki, w jakich przełożony pracuje i podejmuje decyzje. Praca sekretarki ma charakter wielostronny, wymaga dużego wysiłku, szerokiego zakresu wiedzy, umiejętności, a także własnej inicjatywy. Zakres obowiązków sekretarki obejmuje obszar zawodowy, kompetencji osobistych i interpersonalnych, ujętych w bloki merytoryczne. Ich uzupełnieniem są kompetencje językowe umożliwiające przyjmowanie gości i partnerów zza granicy, prowadzenie rozmów telefonicznych czy korespondencji w języku obcym.

SEKRETARKA – CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Stopień przyswojenia zagadnień objętych poszczególnymi blokami merytorycznymi weryfikowany jest przez egzamin teoretyczny i praktyczny. Egzamin teoretyczny odbywa się przy wykorzystaniu platformy egzaminacyjnej i ma charakter testowy. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest przez opiekuna praktyk i ma charakter problemowych zadań do rozwiązania.

Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Zawód zgodny z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 4115)

SEKRETARKA

Opis:

Sekretarka to osoba, która spełnia bardzo ważną rolę w kompleksowym systemie zarządzania firmą. Głównym zadaniem sekretarki jest odciążenie prezesa czy dyrektora od zadań administracyjno-biurowych. Sekretarka w pierwszej kolejności gromadzi, przetwarza oraz przechowuje informacje i dokumenty jakie napływają do jednostki. Praca sekretarki wymaga wszechstronnej wiedzy, wyczucia smaku oraz wykazania własnej inicjatywy w wielu różnorodnych sytuacjach.

Do głównych zadań sprawowanych przez sekretarkę należy:
 • przyjmowanie interesantów,
 • gromadzenie i przechowywanie informacji,
 • odbieranie i łączenie telefonów,
 • obsługa poczty elektronicznej
 • prowadzenie korespondencji firmowej (przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty),
 • segregowanie i przekazywanie korespondencji do poszczególnych komórek w firmie,
 • redagowanie pism, protokołów,
 • prowadzenie rejestru uchwał i zarządzeń zarządu jednostki,
 • gromadzenie i przygotowywanie materiałów dla szefa,
 • organizacja wyjazdów służbowych szefa,
 • prowadzenie terminarza spotkań, kontrola terminów,
 • odszukiwanie aktów prawnych i ich przechowywanie,
 • przygotowywanie i obsługa konferencji, zebrań i spotkań,
 • przygotowywanie poczęstunków, w tym drobnych przekąsek,
 • zaopatrywanie firmy w materiały potrzebne do funkcjonowania biura (tj. artykuły papiernicze, drobny sprzęt biurowy, prenumerata prasy, zaopatrzenie socjalne),
 • dbałość o ład i porządek w sekretariacie oraz gabinecie prezesa.

Sekretarka jest pracownikiem, który pomaga swojemu przełożonemu w sprawach administracyjnych, w korespondencji, w sporządzaniu notatek, umawianiu spotkań, opiece nad gośćmi, pośredniczy w kontaktach między szefem i personelem oraz między szefem i interesantami, a także zajmuje się innymi czynnościami pomocniczymi. Sekretarka zajmuje reprezentacyjne stanowisko w firmie, tworzy wizerunek firmy. Im szerszy jest zakres obowiązków szefa, tym wyższe kwalifikacje powinna mieć sekretarka. Od organizacji sekretariatu zależą warunki, w jakich przełożony pracuje i podejmuje decyzje. Praca sekretarki ma charakter wielostronny, wymaga dużego wysiłku, szerokiego zakresu wiedzy, umiejętności, a także własnej inicjatywy. Zakres obowiązków sekretarki obejmuje obszar zawodowy, kompetencji osobistych i interpersonalnych, ujętych w bloki merytoryczne. Ich uzupełnieniem są kompetencje językowe umożliwiające przyjmowanie gości i partnerów zza granicy, prowadzenie rozmów telefonicznych czy korespondencji w języku obcym.

SEKRETARKA – CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Stopień przyswojenia zagadnień objętych poszczególnymi blokami merytorycznymi weryfikowany jest przez egzamin teoretyczny i praktyczny. Egzamin teoretyczny odbywa się przy wykorzystaniu platformy egzaminacyjnej i ma charakter testowy. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest przez opiekuna praktyk i ma charakter problemowych zadań do rozwiązania.

Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Zawód zgodny z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 4115)

SYSTEM GEOINFORMATYCZNY W PRAKTYCE WRAZ Z POZYSKANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH TERENOWYCH

Opis:

Kwalifikacje związane z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych są jedną z ośmiu kompetencji kluczowych zidentyfikowanych w procesie uczenia się przez całe życie. Współcześnie na każdym kroku spotykamy się z systemami przetwarzania i publikacji informacji. Umiejętności związane z tymi procesami są przydatne obywatelom zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Zdolność publikacji informacji GIS ma dużo zastosowań np. w administracji, zarządzaniu kryzysowym, turystyce, archeologii, w procesach inwestycyjnych, ochronie środowiska, agrokulturze, bezpieczeństwie oraz w życiu prywatnym obywatela chociażby przez portale społecznościowe, fotografie czy rozwiązania Google. Wszelkie działania człowieka w odniesieniu do przestrzeni stają się obszarem, w którym wykorzystanie GIS znajduje zasadność ze względu na aspekt ekonomiczny, poprawę jakości wykonywanych działań, czy oszczędność czasu. Silny rozwój GIS związany jest z zapotrzebowaniem społeczeństwa na informacje i umiejętność jej cyfrowej publikacji w sieci.

Kwalifikacja cyfrowa zgodna z DIGCOMP Systemy Geoinformatyczne w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych przestrzennych kierowana jest do osób zainteresowanych tematyką GIS. W trakcie zajęć szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne przekazanie wiedzy poprzez ćwiczenia i zadania. Kurs został zaplanowany w sposób, który ułatwia szybkie i bezproblemowe podniesienie uniwersalnych umiejętności cyfrowych wskazanych w Ramie Kompetencji Cyfrowych. W trakcie kursu wykorzystywane jest darmowe oprogramowanie, dzięki któremu zminimalizowane zostały koszty związane z nauką. Szkolenie jest zgodne z ramą kompetencji cyfrowych DIGCOMP.

Duży nacisk kładziony jest na możliwości wykorzystania danych, które udostępniane są w ramach serwisów internetowych oraz metodom ich przetwarzania i publikacji. Następnie uczestnik zapoznawany jest z oprogramowaniem, typu desktop, jak również sieciowym. Kolejnym etapem edukacji jest wykorzystanie zaprezentowanych narzędzi w zakresie wykonywania analiz w celu uzyskania nowych informacji. Ostatnim elementem kursu jest poznanie możliwości pozyskiwania danych z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Latających i innych narzędzi cyfrowych. Szkolenie skierowane jest do osób chcących podnieść uniwersalne kwalifikacje cyfrowe.

SYSTEMY MOBILNE W BIZNESIE

Opis:

Moduł ten powstał z uwagi na zwiększającą się popularność urządzeń mobilnych, które coraz częściej wypierają tradycyjne urządzenia sporych rozmiarów. Telefony komórkowe już dawno przestały być używane tylko i wyłącznie do dzwonienia czy też wysyłania krótkich wiadomości, a zaczęły być wykorzystywane do stałego kontaktu z biurem czy też z kontrahentami. Dzieje się to przy wykorzystaniu dostępnych aplikacji, które możliwe są do zainstalowania na telefonach czy palmtopach za sprawą mobilnych systemów operacyjnych.

Systemy mobilne są to systemy operacyjne, dzięki którym możliwa jest bardziej zaawansowana praca na telefonach czy też palmtopach. Nie jest możliwe stworzenie uniwersalnego oprogramowania na kilka systemów, ponieważ każdy z nich jest inny i nie występuje kompatybilność pomiędzy nimi. Jednak większość przydatnych aplikacji może być wykorzystana na kilku platformach jednocześnie.

Do najbardziej popularny systemów operacyjnych zaliczamy:
 • Windows Mobile
 • Symbian
 • Android
 • iPhone OS

Systemy te, mimo iż są uboższymi wersjami systemów instalowanych na stacjach PC, to jednak z powodzeniem mogą zastąpić sprzęt biurowy i „zmieścić” go w mniejszym „opakowaniu”. Dodatkowo systemy te z łatwością mogą łączyć się z zewnętrznymi serwerami i pobierać z nich informacje, co dodatkowo ułatwia pracę z nimi.

Z wykorzystania tego typu rozwiązań płynie wiele korzyści, takich jak szybki i łatwy dostęp do zasobów firmy, znaczna oszczędność nie tylko czasu, ale i pieniędzy. Ważnym elementem jest zarówno umiejętność sprawnego wdrożenia, jak i wykorzystywania aplikacji do usprawnienia pracy. Wiele zawodów wymusza mobilność, a nie możemy sobie pozwolić na braki w obiegu informacji, stąd też powstało szkolenie eliminujące ten problem i dające rozwiązania.

Program szkoleniowy obejmuje m.in.:
 • Zapoznanie się z podstawowymi systemami mobilnymi i opisanie różnic pomiędzy nimi
 • Zapoznanie się z funkcjonalnością systemów mobilnych
 • Wykorzystanie systemów mobilnych w różnych zawodach

SYSTEMY PREZENTACJI INFORMACJI W BIZNESIE

Opis:

Prezentowanie danych, wizualizacja zestawień, ich odpowiednia forma oraz kształt jest standardowym elementem funkcjonowania w świecie biznesu wszelkich instytucji publicznych, prywatnych przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Profesjonalne podejście do tego zagadnienia staje się coraz bardziej powszechnym trendem na rynku światowym. Wynika to z faktu, że globalne środki komunikacji zapewniają szerokie spektrum możliwości dotarcia do klientów, pod warunkiem ciekawej, efektownej i efektywnej formy prezentowania własnych produktów, usług i wszelkiego typu podsumowań.

Niestety bagatelizacja tej dziedziny, mającej swoje korzenie w szeroko rozumianej formie reklamowej może w konsekwencji doprowadzić do zmniejszenia popytu i zainteresowania prezentowanymi dobrami.

Posiadanie umiejętności w zakresie systemów prezentacji informacji pozwoli danej osobie opanować następujący zakres tematyczny:
 • techniki tworzenia i przygotowania prezentacji;
 • elementy animacji w kontekście prezentowania danych;
 • możliwości form wydruku;
 • optymalizacja konstruowania treści merytorycznych;

TECHNIKI SPRZEDAŻY

Opis:

Techniki sprzedaży to zbiór podstawowej wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać każdy pracownik działu handlowego. Aby sprzedaż przyniosła pożądane efekty, niezbędne jest profesjonalne przygotowanie zespołu handlowego do pracy przy realizacji procesu sprzedażowego. Realizując proces sprzedażowy, należy uwzględnić nie tylko techniki sprzedaży, ale również specyfikę produktu i charakterystykę grupy docelowej. Powodzenie procesu sprzedaży to: nawiązanie pozytywnego kontaktu poprzez prezentacje handlową, odpowiadanie na obiekcje klienta oraz skuteczne finalizowanie sprzedaży.

Proces sprzedaży składa się z kilku etapów:
 • Pozyskanie klientów
 • Nawiązywanie kontaktu
 • Prezentacja oferty
 • Negocjacje i zamknięcie sprzedaży
 • Obsługa posprzedażowa

TELEMARKETER

Opis:

Telemarketer to telefoniczny handlowiec, który zajmuje się pozyskiwaniem i obsługą klientów, badaniem ich potrzeb oraz sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem telefonu.

TELEMARKETER – ZADANIA

Do zadań telemarketera należy: tworzenie i aktualizacja baz danych klientów zbieranie informacji o produkcie lub usłudze oferowanej przez firmę, telefoniczne przekazywanie informacji o produkcie bądź usłudze firmy, identyfikowanie potrzeb klienta i wybór oferty, sprzedaż produktów bądź usług, współpraca z innymi działami firmy w zakresie dostarczania list potencjalnych klientów, z ich nazwiskami i kontaktami (adres, telefon, fax, e-mail itp.), przekazywanie informacji. Telemarketer dzwoni do firm lub osób prywatnych, wybranych według określonych kryteriów.

TELEMARKETER – POŻĄDANE CECHY

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna cechować się zdolnością nawiązywania kontaktów, komunikatywnością, cierpliwością, wytrwałością oraz odpornością na stres i monotonię. Ze względu na fakt, iż praca telemarketera w dużej części polega na prowadzeniu rozmów telefonicznych, powinien on posiadać odpowiednie predyspozycje do komunikacji werbalnej: poprawna gramatyka i składnia wypowiedzi, ton głosu, tembr głosu, dykcja, umiejętność używania tzw. języka pozytywnego i okazywania empatii. Telemarketer musi znać bardzo dobrze zasady użytkowania sprzętu komputerowego, posługiwać się sprawnie odpowiednim oprogramowaniem i orientować w zasadach dotyczących korzystania z Internetu. Dużym atutem jest umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze.

Telemarketer powinien posiadać umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Powinien posiadać zdolność słuchania, koncentracji na problemie, przekonywania i negocjowania, utrzymywania kontroli nad rozmową. Biorąc pod uwagę globalizujący się rynek, konieczna staje się znajomość języka obcego, umożliwiająca swobodne prowadzenie rozmów na wybrane tematy.

TELEMARKETER – CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Opis:

Szkolenie kierowane jest do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze zarządzania projektami, w tym również finansowanymi ze środków unijnych.

Grupami adresatów są głównie:
 • Managerowie
 • Członkowie zespołu projektowego
 • Pracownicy firm realizujących projekty (inwestycyjne, informatyczne, szkoleniowo-doradcze)
 • Inne osoby zainteresowanych tą tematyką i podniesieniem kwalifikacji w tym obszarze.

Szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na odbyciu treściwego, profesjonalnego szkolenia prowadzonego przez praktyków. Oferujemy warsztat, z którego wyniosą Państwo zauważalne umiejętności nadające się, niejako „z marszu”, do wykorzystania w trakcie zarządzania projektem.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie następujące efekty uczenia się:
 • Umiejętność praktycznego zarządzania projektami unijnymi,
 • Charakteryzuje nowoczesne metody zarządzania projektami, ryzykiem projektowym, zmianami w projekcie,
 • Potrafi budować i zarządzać zespołem projektowym,
 • Eliminuje błędne metody postępowania, wynikające z rutyny lub niedoszkolenia,
 • Omawia i stosuje systemy kontroli i monitoringu projektów.

Generowanie leadów sprzedażowych

Opis:

Analiza i projekt zaawansowanych interfejsów graficznych do zarządzania sprzedażą energii elektrycznej. Aplikacja bada zużycie dla konkretnego odbiorcy i dopasowuje odpowiednie taryfy. Program działa jako aplikacja wewnętrzna która została zaprojektowana specjalnie na monitory wielkogabarytowe.

Zakres prac:
 • analiza użyteczności
 • projekt graficzny
 • implementacja warstwy prezentacji

Zarządzanie sprzedażą

Opis:

Aplikacja służy do ułatwianiem życia osobom poszukującym ofert na wykonanie określonych usług lub sprzedaż towarów z różnych branż od budownictwa do turystyki. Składasz jedno zapytanie, a otrzymujesz wiele odpowiedzi. Zapytanie.pl jest bazą wielu firm, a wypełniając formularz z zapytaniem o ofertę, wysyłasz nie jedno, ale wiele zapytań.

Zakres prac:
 • analiza użyteczności
 • projekt graficzny aplikacji
 • budowa silnika aplikacji
 • przygotowanie kampanii reklamowej

Rozwój eksportu

Opis:

Wewnętrzna aplikacja serwisowa używana w FirstData (American Express). Zawiera moduł raportów, obsługi spraw, zasoby instytucji, grupy, listę bankomatów i wiele więcej. Powstała po analizie potrzeb na podstawie oprogramowania enterprise architect. Dzięki niej udało się uprościć działanie samego systemu do 35 widoków przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.

Zakres prac:
 • projekt UX na podstawie enterprise architect
 • analiza użyteczności
 • projekt graficzny

Utrzymanie relacji z Klientem kluczowym

Opis:

Webowa aplikacja typu GIS z możliwością zarządzania warstwami, edycją obiektów wraz z dodatkowymi modułami.

Zakres prac:
 • projekt UX
 • analiza użyteczności
 • projekt graficzny
 • implementacja warstwy prezentacji do frameworka bootstrap

Content manager

Opis:

Aplikacja na platformę android do zarządzania inteligentnym domem. Zawiera moduły do zarządzania oświetleniem, nawadnianiem, temperaturą, roletami, jakością powietrza, zamkami i bezpieczeństwem, włączaniem i wyłączaniem dowolnego urządzenia elektrycznego oraz obsługuje określone zestawy akcji na podstawie np. pogody (system ma wbudowaną stację pogodową).

Zakres prac:
 • analiza użyteczności
 • projekt UX
 • projekt graficzny na platformę android

Social Media

Opis:

Aplikacja wewnętrzna banku do przygotowywania i organizacji ofert w sposób możliwie najbardziej automatyczny, z zachowaniem indywidualności pod konkretnych klientów. Możliwe jest tworzenie zaawansowanych filtrów i warunków na postawie których można wygenerować ofertę skrojoną dla odpowiedniego klienta, na podstawie danych historycznych z systemu.

Zakres prac:
 • projekt UX
 • analiza użyteczności
 • projekt graficzny

Marketing w MŚP

Opis:

Korporacje na całym świecie przechowują informacje o swoich zasobach w różny sposób. Od dużych systemów transakcyjnych z modułami śledzenia, po proste arkusze kalkulacyjne. FindPartz to aplikacja, która pomaga firmom przemysłu półprzewodnikowego sprzedawać nadwyżki ich zapasów. Aplikacja posiada inteligentny silnik (opracowany przez Britenet), który "karmiony" różnego rodzaju danymi z firm na całym świecie jest wstanie wskazać nadwyżki do odsprzedaży dla zamkniętej społeczności. Całość zakładała możliwie najbardziej bezobsługowe rozwiązania które dodatkowo muszą być proste w codziennym użytkowaniu dla setek firm.

Zakres prac:
 • projekt UX
 • analiza użyteczności
 • projekt graficzny
 • implementacja warstwy prezentacji do frameworka bootstrap